Politica de confidențialitate cursuri

Informaţii generale

Top Quality Management®, cu sediul în Bucureşti, Str. Dionisie Lupu nr 49, Sector 1, Nr. Reg. Com.: J40/2225/2005, Cod de înregistrare: RO17206359, operatorul site-urilor www.cursuriautorizate.ro şi www.topquality.ro declară că toate datele personale (mai departe, „date”) sunt considerate strict confidenţiale şi sunt tratate în conformitate cu legile în vigoare în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.
Securitatea datelor dumneavoastră personale este o prioritate pentru noi. În consecinţă, acordăm cea mai mare atenţie datelor personale şi protecţiei acestora. În cadrul acestei politici de confidenţialitate, dorim să vă informăm ce date personale colectăm despre dumneavoastră şi cum le vom folosim în continuare.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: dumneavoastră (în calitate de persoana vizată), Companiei şi Comisiei de Autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor a municipiului Bucureşti.

Obligațiile și drepturile Top Quality Management în calitate de prestator de servicii de formare profesională a adulților

Obligațiile și drepturile Top Quality Management în calitate de prestator de servicii de formare profesională a adulților
A) În vederea derulării Contractului, prestatorul este pe deplin responsabil de respectarea obligaţiilor impuse de legislaţia incidentă cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal şi, începând cu data de 25 mai 2018, respectă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. Se vor aplica în continuare prevederile Legii nr. 506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.
B) Top Quality Management va lua toate măsurile necesare împotriva utilizării, reproducerii, divulgării, transferării, dezvăluirii sau publicării neautorizate a Datelor cu Caracter Personal colectate de la cursanţi şi va folosi Datele cu Caracter Personal pentru realizarea relaţiilor reciproce de afaceri în scopul îndeplinirii obiectului Contractului.
C) Top Quality Management declară şi garantează că personalul propriu a fost informat cu privire la drepturile şi obligaţiile pe are le are în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679.
D) Obligaţiile Top Quality Management cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • în calitatea de operator de date cu caracter personal, se obligă să ofere suficiente garanţii în ceea ce priveşte măsurile de securitate tehnice şi organizatorice referitoare la operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal şi să respecte normele de securitate, astfel încât prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale persoanelor vizate să întrunească cerinţele prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 şi să asigure protecţia drepturilor persoanei vizate, în conformitate cu prevederile articolului 32 din Regulament;
 • personalul care efectuează operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal va fi stabilit pe baza principiului nevoii de a cunoaşte. În acest sens, se permite accesul la Datele cu Caracter Personal numai pentru angajaţii sau funcţionarii care au nevoie să le cunoască;
 • Top Quality Management este pe deplin responsabilă în ceea ce priveşte instruirea personalului propriu cu privire la obligaţiile prevăzute în prezentul document şi în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016;
 • Top Quality Management se asigura că în cazul încetării, din orice motiv, a relaţiei de colaborare cu personalul propriu, toate şi oricare abilităţi informatice acordate personalului vor fi şterse, iar datele cu caracter personal primite de la client vor rămâne în deplină siguranţă.

E) Top Quality Management se obligă să prelucreze datele cu caracter personal cu bună-credinţă şi să stocheze datele cu caracter personal într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi în care vor fi ulterior prelucrate. Totodată, păstrează o evidenţă a activităţilor de prelucrare desfăşurate în vederea ofertării şi furnizării serviciilor de formare profesională, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2), (3) şi (4) din Regulament.
F) Top Quality Management se obligă:
a) să utilizeze datele cu caracter personal numai în scopul ofertării, furnizării serviciilor de formare profesională pentru care persoana vizată a comunicat datele, informării sau, după caz, date necesare pentru derularea Contractului, cu excepţia situaţiei în care persoana vizată şi-a dat acordul pentru folosirea datelor şi pentru alte scopuri;
b) să nu divulge datele cu caracter personal la care au acces, ca urmare a unei vulnerabilităţi a sistemelor informatice;
c) în cazul în care Top Quality Management constată un incident de securitate în sistemul de transmitere şi prelucrare a datelor cu caracter personal în ceea ce priveşte securitatea sistemelor informatice, precum şi orice incident referitor la o posibilă utilizare sau întrebuinţare greşită/necorespunzătoare a acestora, de natură a avea un impact asupra datelor personale furnizate de persoana vizată, se obligă să raporteze orice astfel de incident de securitate constatat în cel mult 72 de ore de la data încălcării, transmiţând către persoana vizată un Raport care va cuprinde cel puţin elementele din art. 33 alin. (3) din Regulament. Perioada de răspuns poate creşte peste 72 de ore în cazul în care analiza incidentului impune mărirea acestei perioade;
d) în mod special, Top Quality Management are obligaţia de a transmite propuneri referitoare la remedierea incidentelor constatate. În cazul unui incident de securitate, trebuie să îndeplinească procedura prevăzută la art. 33 din GDPR, respectiv notificarea Autorităţii de Supraveghere;
e) să ofere asistentă, prin măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, pentru îndeplinirea obligaţiilor de a răspunde cererilor privind exercitarea de către persoanele vizate a drepturilor rezultând din Regulament;
f) să nu trimită în mod neautorizat sau în afara obiectului Contractului documente sau fişiere ce conţin Date cu Caracter Personal primite de la client, care pot prejudicia persoana vizată;
g) să asigure persoanelor vizate dreptul la portabilitatea datelor, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat, dacă este posibil din punct de vedere tehnic;
h) să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea oricăror date şi în special a celor cu caracter personal primite, împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală;
i) să prezinte persoanei vizate, la cererea expresă, suficiente garanţii în ceea ce priveşte măsurile de securitate tehnice şi organizatorice cu privire la prelucrările ce vor fi efectuate. În acest sens, va transmite către partea solicitantă un raport cu măsurile pe care le are implementate în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal;

Datele cu caracter personal şi prelucrarea acestora

1.1. Categorii de date cu caracter personal


Top Quality Management colectează informaţii diverse, în funcţie de ce serviciile pe care alegeţi să le utilizaţi, respectiv cursuri de formare profesională autorizate de către Comisiei de Autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor a municipiului Bucureşti sau cursuri de instruire, perfecţionare sau specializare marca Top Quality Management.
Pentru scopurile prelucrării menţionate la punctul 1.2 de mai jos, prelucrăm datele cu caracter personal ale dumneavoastră furnizate prin transmiterea formularului de înscriere postat pe site-ul www.cursuriautorizate.ro – denumite în continuare „Date cu caracter personal”, după cum urmează:

 • Nume, prenume, CNP, nume părinţi, locul naşterii, numărul de telefon mobil/fix, adresa de e-mail, adresa de domiciliu, profesia/funcţia, (denumite în continuare „Date personale”);
 • Conţinutul documentelor ataşate şi transmise către Top Quality Management (denumite în continuare „Date de comunicare”);
 • Top Quality Management vă colectează datele cu caracter personal în următoarele modalităţi: direct de la dumneavoastră (acordate pe email, reţele de socializare ori prin alte mijloace de comunicare), din rapoartele traficului înregistrat de serverele care găzduiesc site-urile precum şi din reţele sociale.

1.2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal


Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura permisă sau impusă de legislaţia aplicabilă în următoarele scopuri (denumite în continuare „Scopuri legate de furnizarea serviciilor şi funcţionarea Site-urilor”):

 • prestarea serviciilor de formare profesională (ofertare, emitere certificate, administrare servicii);
 • îndeplinirea unor obligaţii legale şi cerinţe din partea Autorităţii Naţionale pentru Calificări / Comisiei de Autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor a municipiului Bucureşti sau ale altor autorităţi;
 • comunicarea de cerinţe privind serviciile de formare profesională;
 • trimiterea periodică participanţilor la cursuri şi persoanelor interesate a unui newsletter care poate să cuprindă notificări, informări generale şi oferte speciale;
 • pentru scopurile noastre generale de afaceri, cum ar fi administrarea contului dvs. de cursant;
 • întocmirea facturilor şi chitanţelor şi rapoartelor financiar contabile;
 • efectuarea de studii şi analize statistice interne privind serviciile noastre;
 • folosirea cât mai optimă a site-urilor în scopul obţinerii de informaţii statistice pentru îmbunătăţirea serviciilor Top Quality Management;
 • îndeplinirea cerinţelor legale sau de reglementare aplicabile procesului de emitere a certificatelor de absolvire a programelor de formare;
 • încheierea de contracte de formare profesională;
 • Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal pentru administrarea sigură a sistemului informatic al Top Quality Management şi în scopul evitării activităţilor infracţionale (denumite în continuare „Scopuri legate de securitate şi prevenirea fraudei”).
 • Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a permite clienţilor să ofere sugestii şi sesizări cu privire la serviciile oferite de Top Quality Management (denumite în continuare „Scopuri legate de sugestii şi sesizări ale clienţilor”).
 • Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a permite contactarea şi administrarea contractării potenţialilor parteneri Top Quality Management (denumite în continuare „Scopuri legate de parteneri”).
 • Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a permite realizarea activităţilor de marketing (denumite în continuare „Scopuri legate de marketing”).
 • Aceste activităţi pot include:
 • Utilizarea datelor dumneavoastră personale pentru a vă trimite noutăţi despre serviciile noastre.
 • Vă puteţi dezabona de la aceste comunicări de marketing, oricând, rapid şi uşor. Trebuie numai să daţi clic pe link-ul de Dezabonare inclus în fiecare newsletter.
 • Când participaţi la alte activităţi promoţionale, vi se va putea solicita să ne comunicaţi informaţii relevante ce vor fi utilizate pentru a administra aceste promoţii. Top Quality Management va utiliza datele cu caracter personal, astfel cum vor fi furnizate de dumneavoastră, în scopurile menţionate în această Politică de Confidenţialitate.

1.3. Temeiul Prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal


În general, prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în vederea desfăşurării activităţii specifice scopurilor prelucrării.
Vi se solicită să furnizaţi datele dumneavoastră cu caracter personal în mod obligatoriu, cu excepţia situaţiilor limitate în care vă comunicăm ca anumite informaţii sunt facultative. Dacă nu ne oferiţi respectivele date cerute a fi furnizate în mod obligatoriu, procesul poate fi întârziat sau chiar imposibil.
Pentru a putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, Top Quality Management se bazează pe diferite temeiuri juridice, după cum urmează:

 • Consimţământ: Fără a avea la dispoziţie datele dumneavoastră cu caracter personal necesare procesului de formare profesională, Top Quality Management nu va putea furniza serviciile solicitate sau, după caz, nu va putea executa contractul. În cazul formării profesionale a adulţilor, aceasta este reglementată de către Autoritatea naţională pentru Calificări, consimţământul dvs. nefiind necesar conform Art. 6, pct c, d din Regulamentul UE 679/2016. Cu toate acestea, ne putem baza pe acordul dumneavoastră de a vă utiliza informaţiile personale în anumite scopuri directe de marketing, consimţământul fiind temeiul juridic pentru colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum este permis de legea aplicabilă. Vă puteţi retrage consimţământul în orice moment, la adresele de la sfârşitul acestei Politici de Confidenţialitate.
 • Executarea unui contract sau în vederea încheierii unui contract: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersurile necesare încheierii contractului dintre dumneavoastră şi Top Quality Management (de ex., în cazul colaboratorilor Top Quality Management fiind vorba de contractul de colaborare, în cazul clienţilor fiind vorba de contractul de prestări servicii, în cazul furnizorilor fiind vorba de contractul de furnizare).
 • Interese legitime: Putem folosi informaţiile pentru interesele legitime ale Top Quality Management, cum ar fi oferirea celui mai bun conţinut adecvat al site-ului, e-mailuri şi newsletter-uri, pentru a ne îmbunătăţi şi promova produsele şi serviciile, precum şi conţinutul pe site-ul nostru, şi în scopuri legale, administrative şi de detectare a fraudei.
 • Bază legală: pentru conformarea cu normele, reglementările legale, sau în vederea aplicării legii şi cooperării cu autorităţile competenţe (inclusiv, dar fără a ne limita la, autorităţile fiscale şi judiciare).

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal:

 • Scopuri legate de furnizarea serviciilor şi funcţionarea site-ului
 • Scopuri legate de securitate şi prevenirea fraudei
 • Scopuri legate de sugestii şi sesizări ale clienţilor
 • Scopuri legate de furnizori, parteneri colaboratori
 • Scopuri legate de marketing

1.4 Transferul datelor personale către terţi


Informaţiile dvs. personale vor fi transmise unor terţi sau vor fi intermediate altfel, numai în cazul în care este necesar pentru îndeplinirea contractului de şcolarizare, pe baza unui interes legitim sau dacă v-aţi exprimat în prealabil acordul, după cum urmează:
a) companiilor de curierat, în scopul livrării serviciilor comandate de dvs. şi al soluţionării reclamaţiilor, inclusiv rezilierea contractului;
b) altor furnizori de servicii, terţilor implicaţi în prelucrarea datelor;
c) terţilor, de exemplu procurorilor şi tribunalelor, în scopul recuperării sau al încheierii oricărui contract cu dvs.;
d) autorităţilor publice (de exemplu, Autoritatea Naţională pentru Calificări, Poliţiei)

În cazul în care un terţ foloseşte datele în contextul interesului sau legitim, Top Quality Management nu îşi asumă nicio responsabilitate. Prestatorii terţi de servicii au semnat clauze de confidenţialitate şi nu li se permite să utilizeze datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri decât cele menţionate în prezentă Politica de Confidenţialitate.

Perioade de retenţie

Datele cu caracter personal prelucrate în scopurile menţionate în prezentă Politica vor fi păstrate doar cât este necesar, conform legislaţiei în vigoare postată pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Calificări, în timpul unei perioade de tranziţie (de exemplu, pentru primirea unui răspuns la solicitarea dumneavoastră, pentru livrarea bunurilor, emiterea facturilor) sau pentru oricare altă perioadă mai îndelungată în care Top Quality Management are obligaţia legală de a arhiva datele cu caracter personal.
Dacă se iniţiază o acţiune judiciară, datele cu caracter personal pot fi păstrate până la finalul acestei acţiuni, inclusiv eventualele perioade de recurs, iar apoi vor fi şterse sau arhivate, conform prevederilor legislaţiei aplicabile.
În principiu, vă vom păstra datele cu caracter personal pe durata solicitată sau permisă de legislaţia aplicabilă. Ulterior, vom elimina/şterge datele dumneavoastră cu caracter personal din sistemele şi evidenţele noastre şi/sau vom lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât să nu mai puteţi fi identificat în baza acestora.
În toate cazurile, datele cu caracter personal din formularele completate, contractele, comunicările şi alte documente identificate pot fi supuse unor cerinţe legale de păstrare, care necesită, în principiu, păstrarea de până la 10 ani.

Proceduri de securitate

În conformitate cu legislaţia europeană pentru protecţia datelor, folosim proceduri rezonabile pentru a preveni accesul neautorizat şi folosirea neadecvată a datelor cu caracter personal.
Utilizăm sisteme şi proceduri adecvate pentru a proteja şi securiza datele cu caracter personal pe care ni le transmiteţi.
De asemenea, folosim proceduri de securitate şi restricţionări tehnice şi fizice ale accesării şi folosirii datelor cu caracter personal pe serverele noastre. Numai personalul autorizat poate accesa datele personale în timp ce lucrează.

Fişiere cookie

Paginile de Internet ale Top Quality Management folosesc fişiere cookie. Fişierele de tip cookie sunt fişiere text stocate în sistemul computerului prin intermediul unui browser. Majoritatea site-urilor şi serviciilor de internet folosesc fişiere cookie. Multe fişiere cookie conţin un element de identificare, un aşa numit cookie de sesiune. Acesta este un identificator unic al unui fişier cookie.
Folosind fişierele cookie, Top Quality Management are posibilitatea să le ofere utilizatorilor site-urilor web mai multe servicii uşor de utilizat, ceea ce nu ar fi posibile fără utilizarea acestora. Prin intermediul fişierelor cookie, informaţiile şi ofertele de pe site-ul web pot fi optimizate în interesul utilizatorului.
Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice instalarea fişierelor cookie prin site-ul nostru web, prin intermediul unei setări corespunzătoare a Browser-ului de internet utilizat, putând astfel interzice permanent instalarea fişierelor cookie. Mai mult, fişierele cookie deja instalate pot fi şterse în orice moment prin intermediul browser-ului sau al altui program.

Newsletter

Persoanele vizate au dreptul să revoce oricând respectiva declaraţie de consimţământ emisă prin procedura de confirmare a abonării prin email. După revocare, aceste date personale vor fi şterse de către operator. Top Quality Management consideră în mod automat retragerea de la primirea newsletterului ca pe o revocare a consimţământului. Newsletterul este trimis prin intermediul unei platforme de trimitere a newsletterelor operată prin server-ul Top Quality Management. Adresele de e-mail ale destinatarilor newsletter-ului sunt stocate pe acest server nefiind transmise altor entităţi.

Reţele Sociale

Pe site-urile Top Quality Management, am integrat componente ale anumitor reţele sociale, cum ar fi: Facebook, Google+, YouTube, LinkedIn, Twitter. Dacă persoana vizată nu doreşte transmiterea informaţiilor către reţelele sociale, atunci poate împiedica acest lucru deconectându-se de la conturile pe care le deţine înainte de a accesa site-ul nostru.

Google Analytics

Pe site-urile Top Quality Management, este integrată componenta Google Analytics (cu funcţie de anonimizare). Google Analytics este un serviciu Web Analytics (analiza pe reţeaua Internet). Web analytics înseamnă prelevarea, acumularea şi analizarea datelor despre comportamentul vizitatorilor site-urilor web. Serviciul de analiza web culege, între altele, date despre site-ul web de pe care provine cineva (numit şi referent), ce pagini au fost vizitate sau cât de des şi cât timp a fost vizualizată o anumită pagina. Analizele Web analytics sunt folosite în principal pentru optimizarea unui site web şi pentru efectuarea unor analize cost-beneficii privind publicitatea pe Internet.
Pentru analizele web prin intermediul Google Analytics, operatorul foloseşte aplicaţia specifică furnizată de Google. Prin intermediul acestei aplicaţii, adresa IP a conexiunii Internet a persoanei vizate este prescurtată de Google şi anonimizata atunci când site-ul nostru este accesat dintr-un Stat Membru al Uniunii Europene. La fiecare vizitare a site-urilor noastre prin Internet, date personale, inclusiv adresa IP utilizată de persoana vizată pentru accesul pe Internet, vor fi transmise către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite unor terţi aceste date personale colectate prin procedura tehnică. Persoana vizată poate împiedica oricând instalarea modulelor cookie prin intermediul site-urilor noastre, prin modificarea corespunzătoare a browserului, refuzând astfel definitiv instalarea modulelor cookie.
În acelaşi timp, această modificare adusă navigatorului Internet folosit ar împiedica Google Analytics să instaleze un modul cookie în sistemul persoanei vizate. În plus, modulele cookie deja utilizate de Google Analytics pot fi şterse oricând prin intermediul unui navigator web sau al altor programe. În plus, persoana vizată are posibilitatea să se opună culegerii de date generate de Google Analytics pe baza utilizării acestui site web, precum şi prelucrării acestor date de către Google, având posibilitatea să le împiedice. Pentru aceasta, persoana vizată trebuie să descarce o extensie de navigator accesând linkul dedicat şi să o instaleze. Această extensie de navigator comunică Google Analytics prin scriptul Java faptul că orice date şi informaţii despre vizitele efectuate pe paginile Internet nu pot fi transmise către Google Analytics.
Google consideră instalarea extensiilor de navigator o obiecţie. Dacă sistemul persoanei vizate este ulterior şters, formatat, sau este instalat de curând, atunci persoana vizată trebuie să reinstaleze extensiile de navigator pentru a dezactiva Google Analytics. Dacă extensia de navigator a fost dezinstalata de persoana vizată sau de orice altă persoană în a cărei sfera de competenţă intră acest lucru, sau dacă a fost dezactivată, se poate executa reinstalarea sau reactivarea extensiilor de navigator. Informaţii suplimentare şi prevederile Google aplicabile în privinţa protecţiei datelor pot fi obţinute accesând site-ul acestuia.

Drepturile dumneavoastră

Dacă v-aţi declarat consimţământul cu privire la anumite activităţi de prelucrare a datelor cu caracter personal, puteţi retrage acest consimţământ în orice moment cu efecte viitoare. Datele cu caracter personal transmise în vederea participării la cursurile autorizate conform legislaţiei în vigoare în domeniul formării profesionale (nume, prenume, CNP, adresa, nume părinţi, loc naştere, date contact, semnătura, şi altele, după caz) se pastrea timp de 5 ani conform legislaţiei în domeniul formării profesionale. Retragerea consimţământului pentru alte date decât cele precizate, nu va afecta legalitatea Prelucrării anterior retragerii consimţământului.
În baza condiţiilor prevăzute de legislaţia aplicabilă Regulamentul UE 679/2016 (GDPR), aveţi următoarele drepturi:
a) Dreptul de acces: Aveţi dreptul de a vi se comunică, la cerere, dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, şi dacă da, aveţi dreptul de a solicita accesarea acestora. Informaţiile includ, printre altele, scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal afectate şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate datele dumneavoastră cu caracter personal. Aveţi dreptul de a obţine o copie a datelor cu caracter personal prelucrate pentru care vă putem percepe o taxă rezonabilă, în baza costurilor administrative.
b) Dreptul la rectificare: Aveţi dreptul de a obţine din partea noastră rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte. În funcţie de scopurile prelucrării, aveţi dreptul de a completă datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaraţii suplimentare.
c) Dreptul la ştergere („dreptul de a fi uitat”): Aveţi dreptul de a ne solicita să vă ştergem datele cu caracter personal.
d) Dreptul la restricţionare: Aveţi dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, datele respective vor fi marcate şi pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri.
e) Dreptul la portabilitatea datelor: Aveţi dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat, în format structurat, comun şi care poate fi citit de aparate, şi aveţi dreptul de a transmite aceste date unei alte entităţi fără obiecţii din partea noastră.
f) Dreptul de a obiecta: Aveţi dreptul de a obiecta, pe motive legate de situaţia dumneavoastră, în orice moment, faţă de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi, şi ni se poate solicita să nu va mai prelucrăm datele cu caracter personal. Dacă vă exercitaţi dreptul la obiecţie, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru formalităţile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat.

Drepturile menţionate mai sus se vor exercita prin formularea unei cereri în forma scrisă, datată şi semnată, înaintată către Top Quality Management la adresa Bucureşti, str. Dionisie Lupu nr. 49, ap. 7, sector 1 sau la adresa de email office@topquality.ro. În cerere, puteţi arăta dacă doriţi ca informaţiile să fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea vi se va face numai personal. Vă rugăm să ţineţi cont că, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea dvs.
Top Quality Management va comunica informaţiile solicitate, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii, cu respectarea solicitării exprimate de dumneavoastră privind modul de comunicare. Vă rugăm să luaţi în considerare faptul că drepturile de mai sus pot fi limitate în baza legislaţiei naţionale aplicabile privind protecţia datelor şi formării profesionale.
În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Top Quality Management poate: fie să perceapă o taxă rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate fie să refuze să dea curs cererii.
Top Quality Management, în calitate de operator de date, rămâne punctul de contact central în vederea exercitării acestor drepturi. De asemenea, aveţi dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Modificarea Politicii de Confidenţialitate

Top Quality Management SRL îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment „Politica de Confidenţialitate” a site-ului, fără o notificare prealabilă a utilizatorului, noua versiune urmând să intre în vigoare la data publicării ei pe site. Cu toate acestea, atunci când va aduce modificări esenţiale prezentei politici, Top Quality Management SRL va încerca să le evidenţieze grafic sau prin alte mijloace posibile în mediul electronic. Este însă obligaţia utilizatorului de a verifica periodic „Politica de Confidenţialitate” a site-ului şi de a se asigura că nu contravin propriilor sale interese. Dacă se constată o astfel de situaţie, utilizatorul este rugat să înceteze de îndată folosirea site-ului.