Politica de confidențialitate editură

1. Introducere

EDITURA TOP QUALITY MANAGEMENT, cu sediul în București, sector 1, str. Dionisie Lupu nr. 49, etaj 3, care funcționează în cadrul SC Top Quality Management SRL, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J40/2225/2005, cod unic de înregistrare RO 17206359, în calitatea sa de operator, prelucrează datele cu caracter personal ale angajaților, clienților persoane fizice și a altor persoane care interacționează cu compania și/sau sunt antrenate în relatii contractuale.

Prezenta politica descrie modul în care datele cu caracter personal trebuie prelucrate, în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (RGPD) – înseamnă REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum și drepturile și obligațiile angajaților implicați în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal. Conduita de bună credință și de calitate pe care EDITURA TOP QUALITY MANAGEMENT o are și o promovează în relațiile contractuale, are la bază ca standard de calitate protecția drepturilor la viață privată și la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Obiective

 • Conformitatea cu RGPD și bunele practici în materie de protecția datelor cu caracter personal;
 • Protecția drepturilor persoanelor vizate;
 • Transparență privind modul în care sunt protejate datele cu caracter personal;
 • Protecția împotriva riscurilor de încălcare a securității a datelor cu caracter personal.

2. Aplicabilitate

Prezenta politica se aplică:

 • Conducerii EDITURII TOP QUALITY MANAGEMENT;
 • Angajaților EDITURII TOP QUALITY MANAGEMENT;
 • Tuturor persoanelor fizice sau juridice care realizează o prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul și mijloacele stabilite de către EDITURA TOP QUALITY MANAGEMENT;
 • Clienților EDITURII TOP QUALITY MANAGEMENT;
 • Altor persoane vizate ale căror date sunt prelucrate de EDITURA TOP QUALITY MANAGEMENT.

3. Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt:

 • Prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • Colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • Adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • Exacte și actualizate în termen;
 • Păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • Prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

4. Tipuri de date cu caracter personal prelucrate

EDITURA TOP QUALITY MANAGEMENT, în dependență de scop și temei legal, colectează, în principal, următoarele tipuri de date cu caracter personal:
A. Pentru cumpărători: nume, prenume, e-mail, număr de telefon, adresa de livrare
B. Pentru autori: nume, prenume, CNP, e-mail, adresa, număr de telefon, semnătura, fotografie.

5. Temeiul juridic al prelucrării

Compania funcționează în baza Legii societăților comerciale nr. 31/1990 și își desfășoară activitatea în conformitate cu aceasta, astfel:
I. Datele prelucrate prentru angajații EDITURA TOP QUALITY MANAGEMENT au ca temei legal: Legea societăților comerciale nr. 31/1990, Codul Muncii și legislația aferentă muncii, pentru aspectele referitoare la desfășurarea activității salariaților, Legea Contabilității pentru aspectele financiar – contabile, Codul Fiscal.
II. Datele persoanelor împuternicite vor fi prelucrate în baza încheierii și executării contractelor de colaborare.
III. Datele persoanelor vizate din U.E. sau din afara acesteia (S.U.A., Asia) sunt prelucrate în baza încheierii și executării contractului de prestări servicii pentru realizarea obiectului de activitate al editurii (editare cărți, volume, publicare etc.).

6. Transferul de date și divulgarea unor date

EDITURA TOP QUALITY MANAGEMENT transferă date cu caracter personal unor terțe părți în temeiul obligațiilor contractuale asumate, oferindu-se garanții de protecție a datelor cu caracter personal, de securitate a acestora, de nedivulgare și confidențialitate, către:

 • prestatorul de servicii de contabilitate și gestionarea a resurselor umane: date contabile și de resurse umane.
 • persoanei împuternicite pentru servicii IT.

În afara de cele menționate mai sus, datele cu caracter personal pot fi dezvăluite sau, după caz, transferate, în conformitate cu cerințele Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal, în baza temeiurilor juridice aplicabile în funcție de fiecare situație și în condiții ce asigură confidențialitatea datelor, către destinatari, precum, dar fără a ne limita la:

 • furnizori de servicii de curierat;
 • furnizori de servicii de plată/bancare;
 • furnizori de servicii de arhivare;
 • notari publici, avocați, executori judecătorești.

În cazul în care editurii îi revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a apara un interes legitim, se divulgă anumite date cu caracter personal autorităților publice.
Divulgarea unor date prin intermediul rețelelor de socializare sau a site-urilor se realizează atât pe baza consințământului persoanelor vizate fie în executarea unui contract, contextul general fiind acela ca promovarea și vânzarea produselor autorilor presupune implicit utilizarea social media. Pentru orice situație care se consideră de către persoana vizată ca fiind prejudiciantă sau contrară propriei sale voințe, se poate exercita dreptul de opoziție sau ștergere, iar Editura va lua imediat măsuri în acest sens.

7. Măsuri de protecție și garanții

EDITURA TOP QUALITY MANAGEMENT implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Noi utilizăm metode și tehnologii de securitate, politici, proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

8. Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta politică și ulterior, potrivit cerințelor legale.
În acest sens, datele prelucrate în scopul îndeplinirii unei obligații legale sunt stocate în conformitate cu Legea nr.16/1996 a arhivelor naționale, precum și, după caz, conform reglementărilor speciale menționate la punctul 6 din prezenta politică.
Datele colectate în contextul unor acțiuni de marketing sunt obiectul exclusiv al consimțâmântului persoanelor vizate, astfel că orice revocare de consimțământ exclude stocarea pe mai departe a datelor de identificare.
La expirarea duratei prevăzute de lege sau încetarea temeiului juridic al prelucrării documentele și suporturile de date cu caracter personal sunt supuse unei proceduri de distrugere.

9. Responsabilități

Angajații EDITURII TOP QUALITY MANAGEMENT sunt responsabili, în conformitate cu atribuțiile fiecăruia, de protecția datelor cu caracter personal. Mai mult decât atât, următoarele persoane comportă atribuții specifice:
– Conducerea – este responsabilă pentru asigurarea faptului că editura îndeplinește obligațiile în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal prevăzute de RGPD.
De asemenea, Editura TOP QUALITY MANAGEMENT se asigură periodic de faptul că Partenerii contractuali care acționează în calitate de persoane împuternicite vor prelucra datele cu caracter personal în numele și pentru Editura TOP QUALITY MANAGEMENT, numai în conformitate cu instrucțiunile primite și numai respectând cerințele de securitate și confidențialitate în limitele impuse de lege.

10. Drepturile persoanei vizate

Orice persoana vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către RGPD:

 • de acces la datele cu caracter personal prelucrate;
 • de rectificare a datelor;
 • de ștergere a datelor;
 • să stabilească restricții de prelucrarea datelor;
 • la portabilitatea datelor;
 • să se opună prelucrării;
 • de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată;
 • fiecare persoană vizată are, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, care poate fi contactată la adresa: http://www.dataprotection.ro/ sau de a se adresa instanțelor de judecată.

11. Transparența informațiilor

EDITURA TOP QUALITY MANAGEMENT urmărește scopul ca toate persoanele vizate să fie informate despre faptul că datele cu caracter personal ale acestora sunt prelucrate și că acestea sunt conștiente de:

 • Modul și tipul de date prelucrate;
 • Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării;
 • Modul de exercitare a drepturilor în legătura cu prelucrarea.

În acest sens, precum și în vederea respectării obligațiilor prevăzute de RGPD, TOP QUALITY MANAGEMENT a desemnat o persoană cu atribuții în domeniul protecției datelor cu caracter personal care poate fi contactată la adresa de email editura@topquality.ro.

12. Exercitarea drepturilor

Persoanele fizice își vor exercita drepturile prin intermediul unei cereri scrise, transmise fie la sediul social din București, sector 1, str. Dionisie Lupu nr. 49, ap. 7, fie electronic la adresa de email editura@topquality.ro.
Cererea pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate poate fi întocmită și prin completarea Formularului tipizat, ce poate fi pus la dispoziția solicitanților atât în format fizic, cât și electronic de către Top Quality Management.
Persoana cu atribuții de protecția datelor sau persoana desemnată de aceasta, va transmite, prin modalitatea solicitată, Răspunsul la cerere în termenul de o lună de la data înregistrării cererii sau de la primirea informațiilor suplimentare solicitate. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea cererilor. Într-o astfel de situație, persoana vizată va fi informată cu privire la prelungirea termenului de soluționare a cererii, în termen de o lună de la data primirii cererii, prezentând și motivele întârzierii.
În situația în care Top Quality Management nu ia măsuri cu privire la cererea persoanei vizate, operatorul o va informa pe aceasta, fără întârziere și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri și la posibilitatea de a depune o plângere în fața ANSPDCP și de a introduce o cale de atac judiciară.
Dupa furnizarea răspunsului solicitat, cererea va fi considerată a fi soluționată, urmând a fi arhivată, pentru o perioadă de 3 ani.

13. Informare privind utilizarea cookies

Acest website folosește atât cookie-uri proprii, cât și de la terți, pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

Ce se înțelege prin cookie-uri?

Cookie-ul este un fișier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul său/dispozitivul dumneavoastră mobil atunci cand îl vizitați. Datorita cookie-urilor, site-ul reține, pentru o perioadă de timp, acțiunile și preferințele dumneavoastră. Astfel nu mai trebuie să le reintroduceți ori de câte ori reveniți la site sau navigați de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?

Domeniul https://www.topquality.ro utilizează module cookies pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.
Cookie-urile folosite sunt necesare pentru ca site-ul să fie funcțional, asigurând funcționalități de bază cum ar fi navigarea pe paginile site-ului și accesul la zone securizate ale acestuia. Website-ul nu poate funcționa corect fără aceste cookie-uri.

Care este durata de viața a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri persistente’). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browser-ului.

Cum puteți controla cookie-urile?

Puteți controla și/sau șterge cookie-urile după cum doriți – pentru detalii, consultați site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browser-elor să blocheze plasarea acestora. Daca faceți acest lucru, este posibil să fiți nevoit să setați manual unele preferințe, de fiecare dată când vizitați site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opțiuni să nu funcționeze.

14. Platforme de comunicare socială

Editura Top Quality Management utilizează platforme de comunicare socială în cadrul politicii sale de vizibilitate și comunicare. În prezent utilizăm platformele Facebook și LinkedIn. Site-ul oferă, de asemenea, posibilitatea de a partaja informații pe Facebook și LinkedIn. Puteți avea acces la aceste platforme de comunicare socială prin utilizarea butoanelor corespunzătoare care sunt instalate pe site-ul editurii. Aceste platforme au propriile politici de protecție a vieții private. Atunci când accesați aceste site-uri, părăsiti site-ul Editurii Top Quality Management, iar datele dumneavoastră vor fi prelucrate de aceste platforme de comunicare socială, în conformitate cu propria lor politica în materia respectării vieții private.

15. Alți terți care prelucrează date

Site-ul conține de asemenea link-uri către alte site-uri sau către diferite publicații, acestea fiind administrate de către proprietarii sau împuterniciții acestora. Atunci când deschideți pagina care conține respectivele publicații, devine aplicabilă politica în materie de respectare a vieții private a respectivului terț.

Pentru toate prelucrările de date cu caracter personal realizate de către Editura Top Quality Management, autoritatea de control independentă este Autoritatea Naționala pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Aveți dreptul sa introduceți o plângere la ANSPDCP în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal nu respectă Regulamentul General privind Protecția Datelor.